Zamówienia do 130000zł

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-04-02 10:56 Liczba pobrań: 53

Wyniki (PDF, 182,89 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-04-02 10:56 Liczba pobrań: 35

Zapytanie ofertowe pn.: "Publiczny Internet w Gminie Ozimek" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"

ZAMAWIAJĄCY

 

GMINA OZIMEK

Ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto

 

 

Publiczny Internet w Gminie Ozimek”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

 

Ozimek 22 marca 2021 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA OZIMEK

ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto pn.:

„Publiczny Internet w Gminie Ozimek”

Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.      Wykonanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na trenie Gminy Ozimek we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach.

Zamówienie należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia pn.: „Koncepcja budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w gminie Ozimek.”.

1.2.      Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32412100-5, 32412110-8, 32344210-1

 

 1. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

2.2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Barbara Durkalec, email: sekretarz@ugim.ozimek.pl, tel. 77 46 22 837 procedura udzielenia zamówienia.

Sławomir Nowak, email: s.nowak@ugim.ozimek.pl, tel. 77 46 22 831 – przedmiot zamówienia.

2.3.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.

2.4.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia do 30 maja 2021r.

 

 1. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium

Znaczenie procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena ( C )

 

60 %

60 pkt.

2

Warunki gwarancji

40 %

40 pkt.

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

Pi (C) =  • Max (C)

gdzie:

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty "i";

Max (C)

maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

             

W przypadku kryterium "Warunki gwarancji" P(G) okres gwarancji należy podać w latach,
w formularzu ofertowym (zał. nr 1)

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji, wynosi 2 lata .

W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji lub nie podanie (wpisanie) okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Punktacja:

2 lata gwarancji – 10 pkt.

3 lata gwarancji – 20 pkt.

4 lata gwarancji – 30 pkt.

5 i więcej lat gwarancji – 40 pkt.

 

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największa ilość punktów, obliczona według wzoru:

 

P = Pi (C) + P(G) gdzie:

P – łączna ilość punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

VIII. OPIS WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie (druk oferty).

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie (druk oferty).

3) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedłożył dowody świadczące o wykonaniu co najmniej jednej usługi o podobnym charakterze i o skali obejmującej co najmniej 10 punktów dostępowych w okresie ostatnich dwóch lat.

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie (druk oferty) oraz o złożone referencje.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie urzędu.

Termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. do godziny 10.00

Oferty złożone po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

6.1 Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta cenowa”, zgodny z załącznikiem 2 do Zaproszenia do składania ofert.

6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.6. Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) oraz adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

GMINA OZIMEK, ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

oraz opisane:

„Publiczny Internet w Gminie Ozimek”

Działanie nr 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

nie otwierać przed dniem 29 marca 2021 r do godziny 10.15

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty - zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postepowanie bez podania przyczyn.

 

 1. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.
 2. INFORMACJE DODATKOWE

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”. Informuję że:

 

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Burmistrz Ozimka;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek jest Pani Joanna Bachłaj, tel.: 77/ 46 22 839, e-mail: iod@ugim.ozimek.pl;

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Publiczny Internet w Gminie Ozimek,prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.);

d) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

e) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawc jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

g) Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

h) Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.                                                                 

 

 ZAŁĄCZNIKI

 1. Koncepcja budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w gminie Ozimek.
 2. Formularz Oferty cenowej
 3. Wzór umowy z wykonawcą
 4. Wymagania dla WIFI

 

 

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

Zapytanie ofertowe (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-03-22 16:41 Liczba pobrań: 16

Załącznik nr 2 - Koncepcja budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-03-22 16:41 Liczba pobrań: 17

Załącznik nr 2 - Formularz Oferty cenowej (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-03-22 16:41 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 3 - Wzór umowy z wykonawcą (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-03-22 16:41 Liczba pobrań: 8

Załącznik nr 4 - Wymagania dla WIFI (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-03-22 16:41 Liczba pobrań: 10

WYJAŚNIENIE Z DNIA 25.03.2021 (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-03-25 15:21 Liczba pobrań: 12

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2021-05-12 12:07 Liczba pobrań: 6

 • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
 • |
 • Licznik odwiedzin: 61 706 744