Przydomowe oczyszczalnie ścieków, gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) każda nieruchomość, która nie jest  podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków (tzw. szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5m ponad poziom terenu.

Ustawa wymaga od właścicieli, aby zgromadzone  nieczystości ciekłe były systematycznie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie Burmistrza Ozimka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ozimek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ozimek: www.ozimek.pl w zakładce Ochrona Środowiska - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych.

Odbiór trzeba udokumentować!

Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek  powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym.

Na terenie Gminy Ozimek prowadzone będą systematyczne kontrole. Właściciele nieruchomości proszeni są o przygotowanie  dowodów płacenia za usługę.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować nałożeniem grzywny, a w razie konieczności również decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów  zastępczych.

Zatem pamiętajmy aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych. 

Jednakże w przypadku możliwości technicznej przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, takie przyłączenie jest obowiązkowe.

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 811 730