Przydomowe oczyszczalnie ścieków, gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, a nowe przepisy.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Największą ze zmian jest zakaz instalowania oczyszczalni drenażowych (oprócz nich są jeszcze oczyszczalnie biologiczne), obowiązuje on na obszarach aglomeracji wyznaczanych przez urzędy marszałkowskie. Chodzi tu o aglomerację nie w rozumieniu powszechnym, ale w ujęciu Prawa wodnego. Ustawa ta definiuje ją jako teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni. Cały teren Gminy Ozimek stanowi Aglomerację Ozimek o wskaźniku RLM (Równoważnej Liczbie Mieszkańców) wynoszącym 22 454.

Użytkownik, który oczyszczalnię drenażową już posiada, nie będzie musiał jej likwidować, chyba że pojawiłaby się na zamieszkałym przez niego obszarze sieć kanalizacyjna – wówczas powinien się do niej obowiązkowo podłączyć.

Paragrafy 4 (pkt. 9) i 13 (pkt. 6) w/w rozporządzenia Ministra Środowiska wskazują, że ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego zlokalizowane w aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisami dyrektywy 91/271/EWG i w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska standardy oczyszczania ścieków 
w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. Od stycznia 2016 roku jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z każdej oczyszczalni (nawet przydomowej) musi być zgodna z wytycznymi Ministra Środowiska, zgodnymi z wielkością aglomeracji. 
W każdej oczyszczalni (nawet przydomowej) zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie związków biogennych, a więc azotu i fosforu. 

Usunięcie związków biogennych możliwe jest przy zastosowaniu odpowiedniej technologii w reaktorach biologicznych, w których istnieje możliwość sterowania parametrami, takimi jak: ilość tlenu rozpuszczonego, temperatura, recyrkulacja, wiek osadu i inne, procesy te są prowadzone w oczyszczalniach ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, które należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) – paragraf 4 pkt. 2 ścieki bytowe wprowadzane do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w załączniku nr 3. W tym załączniku ustalono najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla aglomeracji o wielkości RLM od 15 000 do 99 999 (Aglomeracja Ozimek ma RLM równy 22 454). I tak: pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) wynosi 15 mg O2/l; chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) - 125 mg O2/l; zawiesiny ogólne - 35 mg na litr; azot ogólny - 15 mg na litr; fosfor ogólny - 2 mg na litr. W paragrafie 5 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska czytamy, że liczba pobranych próbek ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych nie może być mniejsza niż dla RLM od 10 000 do 49 999 – 12 próbek w ciągu roku.

Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków powyższe badania wykonują na własny koszt, a wyniki badań przekazują do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 812 088