Przydomowe oczyszczalnie ścieków, gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych

Informacja dla użytkowników zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Ozimka informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 515 z późn. zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek:

         Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

         Gmina wydaje zezwolenia firmom, które prowadzą działalność polegającą na wywozie ścieków ze zbiorników bezodpływowych – szamb, natomiast mieszkańcy posiadający szamba mają obowiązek:

  • zawrzeć umowę z przewoźnikiem nieczystości płynnych (ścieków bytowych),
  • opróżniać systematycznie szambo, tak by nie dopuścić do przepełnienia się zbiornika,
  • przechowywać rachunki za opróżnianie szamba.

Upoważnieni przedstawiciele Gminy Ozimek (pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Ozimek) mogą przeprowadzić kontrolę posesji w zakresie sposobu postępowania ze ściekami.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące odprowadzania ścieków z przydomowych oczyszczalni wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800), omówienie nowych przepisów przedstawiono w załączniku.

Jednocześnie Urząd Gminy i Miasta w Ozimku informuje, że zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mieszkańcy mają obowiązek zgłaszania do ewidencji gminnej posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym wzorze druku.

Wypełniony druk należy złożyć do dnia 31.05.2016 roku.

Osobiście: Biuro Podawcze-pok.21; Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek; w godz. pracy Urzędu (pon.- piątek 7.30 - 15.30).

Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 Przypominamy o :

  • obowiązku zawarcia umowy z firmą odbierającą ścieki,
  • obowiązku opróżniania szamba z odpowiednią częstotliwością,
  • obowiązku przechowywania rachunków za wywóz nieczystości płynnych.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków_nowe przepisy (PDF, 191,66 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-02-23 08:12 Liczba pobrań: 877

Zgłoszenie (PDF, 189,99 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-02-23 08:13 Liczba pobrań: 399

Typowe rozwiązania przydomowych oczyszczalni (PDF, 3,52 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2016-03-01 14:13 Liczba pobrań: 427

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 812 004