Przydomowe oczyszczalnie ścieków, gromadzenie i pozbywanie się nieczystości ciekłych

Pomoc przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu decyzją Zarządu Funduszu, od dnia 10.03.2017 r. rozszerzył swoją ofertę o pomoc udzielaną osobom fizycznym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Oferta ta jest pomocą w rozwiązywaniu problemów gospodarki ściekowej jako uzupełnienie w zakresie oczyszczania ścieków w miejscach, gdzie budowa zbiorowego systemu kanalizacji nie jest uzasadniona ze względów ekonomicznych i technologicznych.

Pomoc udzielana jest w formie pożyczki, przy czym odsetki od pożyczki ustalono w wysokości 0,4 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Prezesa NBP, jednak nie mniej niż 2,0%, co na dzień dzisiejszy wynosi2,0% w stosunku rocznym. Odsetki są spłacane w cyklu miesięcznym.

Wysokość pożyczki nie może być mniejsza niż 10 000 zł i może stanowić do 95% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych) – budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, pozostałą część finansowania zapewnia wnioskodawca.

Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 5 lat, a nie mniej niż 18 miesięcy. Wnioskodawca po spłacie 80% wartości pożyczki może wystąpić z wnioskiem do Funduszu o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki, tj. 20% kwoty wypłaconej pożyczki.

Zastosowane urządzenia do oczyszczania ścieków muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych instalowanego urządzenia zgodną z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3:2016-10E (dopuszcza się zastosowanie urządzeń spełniających normę PN-EN 12566-3.2005+A2:2013 w okresie do 31 grudnia 2017 r.).

Wzór wniosku o pożyczkę dostępny jest na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce Portal beneficjenta/przydomowe oczyszczalnie ścieków-pożyczki dla osób fizycznych. We wzorze i instrukcji wypełniania wniosku są podane również pozostałe wymagane dokumenty.

Szczegółowych informacji w zakresie wypełniania wniosku i załączników udzielają pracownicy Zespołu Ochrony Środowiska Funduszu, tel.: 77 – 45 – 45 – 891 wew. 105, 120 i 125.

Wniosek_o_pozyczke (PDF, 567,81 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-04-13 12:59 Liczba pobrań: 5

Wniosek_o_pozyczke (WORD, 236,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-04-13 13:00 Liczba pobrań: 3

Instrukcja_wypelniania_wniosku (PDF, 277,18 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-04-13 13:00 Liczba pobrań: 4

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 812 416