Aktualności

Nowe przepisy w zakresie dotyczące utrzymania czystości i porządku w Gminie Ozimek.

W Gminie Ozimek nowymi przepisami zostaną objęte dwa rodzaje nieruchomości:

Nieruchomości zamieszkałe – budynki jednorodzinne oraz gospodarstwa domowe
w budynkach wielorodzinnych ( wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania administrowane przez Opolską Spółdzielnię Mieszkaniową „ Przyszłość ” w Opolu oraz właścicieli lokali mających ustanowioną odrębną własność lokali, a ich zarząd nie został wybrany ).

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  - budynki o charakterze użyteczności publicznej, do których należą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa, biura,
 • obiekty handlowe, usługowe, handlowo – usługowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • placówki oświatowe, ochrony zdrowia oraz kultury,
 • ogródki działkowe,
 • cmentarze,

a także domki letniskowe.

 1. Nieruchomości „ mieszane ” – są to nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną przez mieszkańców, a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – patrz punkt 2.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie ustalona na podstawie „ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ” złożonej przez właściciela nieruchomości.

 • W przypadku nieruchomości zamieszkałych – deklarację składa właściciel nieruchomości, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. Obowiązek zapłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
 • W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
  a powstają odpady komunalne –
  deklarację składa właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona do reprezentowania.

       Obowiązek zapłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

 • Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku w następujących terminach:
  • do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • w terminie 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty lub danych dotyczących ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
  •  Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, niezależnie od tego, czy nowa opłata ma być wyższa czy niższa od poprzedniej.

 

 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 61 812 174