Informacje Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawozdania, analizy

Informacja Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014.

Mając na względzie art.3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm. ) Burmistrz Ozimka informuje o realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014, w tym o:

a)      podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 • informacja o w/w podmiotach znajduje się w „Rejestrze działalności regulowanej” - http://www.ozimek.pl/229-ochrona-srodowiska/3437-rejestr.html,
 • w roku 2014 odpady komunalne z terenu naszej gminy wywoziły następujące firmy:
 • Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach; 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m. 94,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  w Antoniowie: 46-040 Ozimek, Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54,

b)      miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – informacja znajduje się w „Sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok” – załącznik do pobrania,

c)       osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – informacja znajduje się w „Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ozimek za rok 2014” – załącznik do pobrania,

d)      punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • informacje umieszczono w zakładce „Selektywna zbiórka odpadów”,

e)      firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.):

 • zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) stary telewizor, pralkę, lodówkę czy inny nie nadający się do użytku sprzęt można przekazać do sklepu podczas zakupu nowego sprzętu. Wszystkie punkty handlowe, które prowadzą sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego od osób fizycznych, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż nowo zakupiony (art. 42 w/w ustawy). Ze względu na prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne.
Ozimek - SGO za 2014 r. (PDF, 543,28 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-05-12 14:59 Liczba pobrań: 11

Ozimek - Analiza stanu gosp. odp. kom. za 2014 r. (PDF, 2,16 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-05-12 14:59 Liczba pobrań: 10

Ozimek - SGO za 2014 r._korekta (PDF, 308,51 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2015-07-16 07:51 Liczba pobrań: 12

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2021-06-22 13:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 61 812 609