Obwieszczenia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Nr DRO. 6220.6/5.2020.KK z dnia 22.02.2021r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 - inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich" na działce nr 711/10 położonej w obrębie 0005, w miejscowości Dylaki, gmina Ozimek.

 

 

DRO. 6220.6/5.2020.KK                                                                     

          Ozimek 22.02.2021r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Pani Małgorzaty Poskart Pracownia Usług Projektowych POSKART, ul. Wyspiańskiego 26, 47 – 303 Krapkowice działającej z pełnomocnictwa firmy WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Ciepłownicza 8, 47 – 100 Strzelce Opolskie

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 – inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich” na działce nr 711/10 położonej w obrębie 0005, w miejscowości Dylaki, gmina Ozimek.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Dylaki.

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Dylaki (tablica ogłoszeń wsi Dylaki)
  • Internet

Obwieszczono:25.02.2021r.

  • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 005 678