Organizacje pozarządowe

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012"

SPRAWOZDANIE

 

z realizacji „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012”.

 Przyjęty uchwałą Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011r. „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” określił priorytetowe obszary współpracy i wsparcia w 2012 roku, do których należały (zgodnie z art.  4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zmianami) zadania z zakresu:

kultury fizycznej i sportu:

 • · zadania związane z organizacją imprez sportowych i udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,
 • · zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych, (m. in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów, zawodów),

 turystyki, agroturystyki i promocji:

 • · zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m. in.: spotkania, targi, wycieczki, wyjazdy sympozja, wystawy, konkursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery),
 • · szkolenia, rajdy, zloty i inne,
 • · zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją innych zadań promujących walory regionu,
 • · wsparcie turystyki prozdrowotnej,
 • · współpraca partnerska i rozwijanie kontaktów w zakresie promowania zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki,

 kultury, tradycji i edukacji:

 • · promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja, konferencje),
 • · wspieranie przedsięwzięć artystycznych ,edukacyjnych i kulturalnych,
 • · działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • · wspieranie działań mających na celu upowszechnianie i rozwijanie ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,

 pomocy społecznej i promocji ochrony zdrowia:

 • · projekty wspomagające:

- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,

- pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym,

 • · wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej,
 • · upowszechnianie krwiodawstwa,
 • · promocja grup wsparcia.

 

Realizacja tych zadań opierała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji i pozwoliła osiągnąć wyznaczone na rok 2012 cele programu współpracy, istotnie wpływając na poprawę współpracy między sektorem pozarządowym a administracja publiczną, włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju gminy Ozimek, a także poprzez tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, dzięki możliwości uczestnictwa w szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym i  sportowym.

Współpraca Gminy Ozimek z organizacjami w 2012 roku przyjęła formę wspierania wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie ich realizacji. Zostały podpisane 34 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 Zestawienie dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert przedstawia się następująco:

 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin

-

5000,00

2.

Klub Karate "Nidan"

-

6000,00

3.

Polski związek Wędkarski Okręg Opole

-

6500,00

4.

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski

-

800,00

5.

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"

-

2500,00

6.

Klub Sportowy "Małapanew" Ozimek

-

4000,00

7.

Ludowy Zespół Sportowy Grodziec

-

4000,00

8.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina

-

700,00

9.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów

-

500,00

 Zadania z zakresu turystyki, agroturystyki i promocji:

1.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów  Gminy i Miasta Ozimek "Klub Seniora"

-

1000,00

2.

Stowarzyszenie "Nasza Nowa Schodnia"

-

500,00

3.

Ludowy Zespół Sportowy Grodziec

-

1500,00

4.

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa

-

700,00

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina

-

600,00

6.

PTTK Oddział Zakładowy przy Hucie Małapanew Ozimek

-

3000,00

7.

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"

-

1000,00

8.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki

-

700,00

9.

Polski Związek Wędkarski Okręg Opole

-

1000,00

 Zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji:

1.

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"

-

11000,00

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Antoniów

-

3500,00

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Współczesnego

-

4200,00

4.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki

-

4500,00

5.

Stowarzyszenjie Przyjaciół Szczedrzyka

-

4000,00

6.

Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"

-

10000,00

7.

Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa

-

10000,00

8.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina

-

1500,00

9.

Stowarzyszenie św. Liboriusa

-

1000,00

10.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

-

18300,00

11.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chobie

-

2000,00

 Zadania z zakresu pomocy społecznej i promocji ochrony zdrowia:

 

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

-

47000,00

 

2.

Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"

-

1000,00

 

3.

Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"

-

1000,00

 

4.

PCK Opolski Oddział Okręgowy

-

1000,00

 

5.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci  Niepełnosprawnych "Integracja"

-

15000,00

 Ogólna kwota przeznaczona przez gminę Ozimek na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2012 roku wyniosła    175 000,00 zł, z czego kwota w wysokości 0,19 zł podlegała zwrotowi do budżetu gminy Ozimek z tytułu niewykorzystania w całości przyznanej dotacji na realizację zadania z zakresu turystyki przez Ludowy Zespół Sportowy Grodziec.

Pozostałe zadania zostały zrealizowane, zgodnie z zapisami umowy, a kwoty przyznanych dotacji wykorzystane i rozliczone w sposób prawidłowy.

Organizacje pozarządowe wniosły również wkład własny w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, pozyskiwane również od sponsorów prywatnych oraz ze źródeł unijnych, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy.

Dodatkowo podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych na preferencyjnych warunkach.

Gmina Ozimek zajmowała się obsługą konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniała niezbędne formularze i udzielała konsultacji na temat ich wypełniania, a także procedury ubiegania się i rozliczania dofinansowania z budżetu Gminy Ozimek. Zorganizowano również szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych organizacji.

 

BURMISTRZ OZIMKA

MAREK KORNIAK

 • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
 • |
 • Licznik odwiedzin: 61 698 424