Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie burmistrza o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Ozimek na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 25 listopada 2011 roku

 

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .

 

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OZIMEK NA 2011 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

 

Konsultacje trwają od 25 listopada 2010 roku do 10 grudnia 2010 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl zakładka organizacje pozarządowe oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w pok.115, 118 na I piętrze.

Wypełnione formularze konsultacji projektu współpracy na 2011 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2010 roku na:

  • adres poczty elektronicznej sekretarz@ugim.ozimek.pl
  • adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
  • nr faxu 77/4622811


Projekt programu współpracy (format.pdf)
Formularz zmian (format .rtf)

  • Data aktualizacji: 2021-06-12 12:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 61 698 401