Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-06-13 23:26:46

Zamówienia do 130000zł

Zapytanie ofertowe pn. DOSTAWA I MONTAŻ URZADZEŃ ZABAWOWYCH NA TERENIE GMINY OZIMEK

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021/JG

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto

 

na zdanie pn.:

DOSTAWA I MONTAŻ URZADZEŃ ZABAWOWYCH

NA TERENIE GMINY OZIMEK          

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

Tel. 077 4622800

www.ozimek.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń zabawowych, które muszą posiadać aktualne atesty i/lub certyfikaty (jeżeli dotyczy) i spełniać wymagania określone przepisami prawa, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 6 części.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Opis urządzeń z podziałem na części stanowi załącznik nr 1 do zapytania:

 

Część 1  -  Zjazd linowy -  realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Antoniów.

 

Część 2 – Domek - realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Antoniów.

 

Część 3 - Zestaw zabawowy - realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Pustków.

 

Część 4 – „Czworobok linowy – zakup z montażem” - realizacja zadania w ramach projektu: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 -2022”  -  „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Schodnia”.

Część 5 - Czworobok wielofunkcyjny - realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Chobie

Część 6 - Zestaw zabawowy - wielofunkcyjny  i tablica z regulaminem - realizacja zadania z Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Nowa Schodnia.

 

 1. Wymagana gwarancja: minimum 3 lata.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 31-08-2021 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 a i 2 b do zapytania ofertowego – załącznik składamy osobno dla każdego oferowanego urządzenia.
 2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

      § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

      § 2.  Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 2. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Oferta winna być:
 1.  
 2.  
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całego postępowania lub jego części  bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.ginter@ugim.ozimek.pl lub do Biura Podawczego w godzinach: w poniedziałki między 7.30 a 17.00, od wtorku do czwartku między 7.30 a 15.30, w piątki między 7.30 a 14.00 znajdującego się  w siedzibie Zamawiającego do dnia 31-05-2021- za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

OCENA OFERT:

Wykonawca może otrzymać 100 pkt. za wskazanie ceny i długości gwarancji:

 1. cena -maksymalnie 90 pkt.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt. za wskazanie ceny najniższej w ofercie niepodlegającej odrzuceniu, wg. wzoru

Cena najniższa/Cena oferowana x 90 pkt.

 1. gwarancja – 10 pkt.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. za wskazanie długości gwarancji wg. schematu:

1)      za wskazanie gwarancji 3 lata wykonawca otrzyma 0 pkt,

2)      za wskazanie gwarancji 4 lata wykonawca otrzyma 5 pkt,

3)      za wskazanie gwarancji 5 lat i więcej wykonawca otrzyma 10 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria wyboru.

 

Opis sposobu obliczania ceny:

1)      Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym podatek VAT.

2)      Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym).

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Jacek Ginter  pod numerem telefonu 77 46 22 859, 660680311 oraz adresem email: j.ginter@ugim.ozimek.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 a dla części 1,2,3,5 i 6, oraz załącznik 2 b dla części 4.

Przykłady urządzeń – załącznik nr 3.