Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-06-23 12:55:58

Rolnictwo

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ozimek"

 

Gmina Ozimek zaprasza do złożenia ofert cenowych na odbiór i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Ozimek, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania właściwego zaproszenia do złożenia oferty cenowej do Wykonawców, którzy przekażą Zamawiającemu szacunkową wartość zamówienia.

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

46-040 Ozimek

NIP 9910325175

Tel. 77 46 22 800

fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia w celu rozeznania rynku:

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ozimek.

Zamawiający wskaże miejsce na terenie gminy Ozimek, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

Szacunkowa masa wyrobów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia została ustalona na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych producentów rolnych i wynosi:

- odpady z folii rolniczej  – 10 470 kg (10,470Mg)

- odpady z siatki i sznurków do owijania balotów – 3 035 kg (3,035Mg)

- odpady (opakowania)  po nawozach – 840 kg (0,840Mg)

- odpady typu Big-Bag – 1 930 kg (1,930Mg)

 

2. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

 

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

3.1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu.

Protokół w szczególności powinien zawierać dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowań typu Big-Bag;

3) datę odbioru;

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

- folie rolnicze;

- siatki do owijania balotów i sznurki;

 - opakowania po nawozach;

- opakowania typu Big Bag;

5) podpis właściciela/ użytkownika;

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;

7) pieczęć firmową wykonawcy;

3.2. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3.3 wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu :

- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

3.4. Wykonawca wykona co najmniej 5 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

3.5. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

3.6. Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

4. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

5. Wszelkie działania lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

III. Termin realizacji zadania: do dnia 30.09.2020 r.

 

IV. Termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji do dnia 09.12.2019 r. do godz. 13.00 - osobiście na Biuro podawcze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na adres korespondencyjny Zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek) lub na adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl z dopiskiem/tytułem:

 Oferta cenowa – Rozeznanie rynku - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ozimek".

Osoba do kontaktu: Dagmara Radziej, nr tel. 77 46 22 863

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Sekretarz Gminy Ozimek

/-/ Barbara Durkalec