Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-06-23 13:31:50

Obowiązki posiadaczy odpadów; informacja Marszałka Województwa Opolskiego

Informacja Marszałka Województwa Opolskiego.

Marszałek Województwa Opolskiego przypomina o obowiązkach wynikających z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), który zobowiązuje:

Niezbędne formularze wraz z wyjaśnieniami można znaleźć w następujących Rozporządzeniach Ministra Środowiska:

1. Wzory sprawozdań za 2010 rok, które należy składać do 15 marca 2011 roku, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686), gdzie w :

2. Wzory sprawozdań za 2011 rok, które należy składać do 15 marca 2012 roku, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674), gdzie w:

Do składania w/w sprawozdań są zobowiązane tylko te podmioty, które są posiadaczami odpadów (art. 3, ust.1, pkt. 13 ustawy o odpadach), prowadzącymi ewidencję odpadów (art. 36 ustawy o odpadach) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się odbieraniem, zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem

Zgodnie z art. 79c, ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.,Nr 185. poz. 1243 z późn. zm.), kto będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych lub sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000,00 zł.

Dodatkowo przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków wynikających z następujących ustaw:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) – dot. m.in. przekazywania informacji o inwentaryzacji azbestowej dokonanej przez podmioty,

ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666) - dot. podmiotów wprowadzających na rynek krajowy baterie i akumulatory, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania zużyte baterie i akumulatory,

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.) - dot. podmiotów wprowadzających po raz pierwszy do obrotu (producent substancji kontrolowanych, podmiot dokonujący przywozu substancji kontrolowanych) na terytorium kraju substancji kontrolowanych,

ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) - dot. podmiotów wprowadzających na rynek krajowy opakowania oraz produkty, których rodzaje określone zostały w ustawie,

ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001, nr 63, poz. 638 z późn. zm.) - dot. przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy opakowania lub podmiotów dokonujących importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz przedsiębiorców dokonujących eksportu opakowań i wewnątrzwspónotowego wywozu opakowań.

Formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, a także inne wzory sprawozdań, które należy przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - BIP - Środowisko - Sprawozdanie dotyczące gospodarki odpadami.

W załącznikach przedstawiono informacje przydatne zobowiązanym podmiotom do wypełnienia ich obowiązków:


Załącznik nr 1: informacja w sprawie wprowadzających na rynek krajowy baterie i akumulatory

 

Załącznik nr 2: informacja w sprawie zbierających zużytych baterii i zużytych akumulatorów

 

Załącznik nr 3: informacja w sprawie sprzedawców detalicznych i opłaty depozytowej

 

Załącznik nr 4: informacja w sprawie naliczenia opłaty za wprowadzanie substancji

kontrolowanych na rynek krajowy

 

Załącznik nr 5: informacja w sprawie sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej

 

Załącznik nr 6: informacja w sprawie sprawozdania o masie wytworzonych opakowań, przywiezionych z zagranicy i wywiezionych za granicę opakowań